Onze algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen MiHaFlex PC & Web Design en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen dienen schriftelijk met MiHaFlex PC & Web Design overeengekomen te worden.

1.2 Onder de afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever, die een bestelling doet ofwel telefonisch ofwel via onze site, danwel een ieder die met MiHaFlex PC & Web Design een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie MiHaFlex PC & Web Design een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.

1.3 Indien MiHaFlex PC & Web Design niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat MiHaFlex PC & Web Design het recht verliest om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte nalevering van deze voorwaarden te verlangen.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig of van toepassing is, blijven de overige voorwaarden van kracht.

1.5 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, binden MiHaFlex PC & Web Design niet, tenzij deze schriftelijk door MiHaFlex PC & Web Design zijn aanvaard.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 Alle door MiHaFlex PC & Web Design gedane aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend tenzij nadrukkelijk anders is vermeld in offerte.

2.2 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten en afbeeldingen zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor MiHaFlex PC & Web Design slechts bindend indien deze schriftelijk bevestigd zijn. Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van de aangeboden/getoonde en/of gedemonstreerde materialen/gegevens, in de meest ruime zin, blijven volledig voorbehouden.

2.3 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht MiHaFlex PC & Web Design niet tot levering cq acceptatie van een order.

2.4 MiHaFlex PC & Web Design behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat MiHaFlex PC & Web Design een opdracht schriftelijk (dan wel per email) heeft bevestigd of nadat MiHaFlex PC & Web Design met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer binnen twee werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.

3.2 Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Alle opdrachtbevestigingen en facturen worden volgens de wet van de privacy hier 7 jaar digitaal bewaard.

3.3 Aanvullingen en wijzigingen op de overeenkomst binden MiHaFlex PC & Web Design niet, tenzij deze door MiHaFlex PC & Web Design schriftelijk zijn bevestigd.

3.4 MiHaFlex PC & Web Design is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdrachten derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Artikel 4. Prijzen

4.1 Tenzij anders is vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen. Voor sommige onderdelen die in prijs sterk per dag kunnen verschillen zoals geheugenmodules, cpu's enz gelden de dagprijzen, ook als deze op de website nog niet aangepast zijn. Dit word dan na een eventuele bestelling zo spoedig mogelijk aan de afnemer bekendgemaakt.

4.2 Tenzij anders is vermeld, zijn onze prijzen:

a. gebaseerd op de op het moment van aanbieding geldende prijzen

b. gebaseerd op levering vanaf ons bedrijf

c. exclusief de kosten voor vervoer, transport en verzekering

d. inclusief 21% BTW

4.3 Ingeval van een verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren voor vervoer en bezorging zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

Artikel 5. Reclames

5.1 De afnemer is verplicht de verpakking direkt bij aflevering en zo veel mogelijk doch in elk geval de volgende werkdag op mogelijke beschadigingen dan wel gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of foutieve leveranties dienen per ommegaande, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na aflevering aan MiHaFlex PC & Web Design te worden gemeld.

5.2 Storingen en gebreken die redelijkerwijs niet binnen de termijn als gesteld in 5.1 konden worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering doch uitelijk binnen 1 week na levering aan MiHaFlex PC & Web Design te worden gemeld.

5.3 Na het verstrijken van de termijnen als genoemd in 5.1 en 5.2 wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door MiHaFlex PC & Web Design in behandeling genomen.
De afnemer heeft wettelijk het recht een artikel binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren in ongebruikte staat en complete onbeschadigde verpakking. Digitale softwware producten met een software sleutel kunnen binnen dezelfde termijnen geretourneerd worden, mits ongebruikt.

5.4 Indien en voorzover de reclame door MiHaFlex PC & Web Design gegrond wordt geacht, is MiHaFlex PC & Web Design alleen verplicht het (de) gebrek(en) te herstellen zonder dat de afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

5.5 Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van MiHaFlex PC & Web Design.

5.6 Retournering van het geleverde kan slechts na toezegging van MiHaFlex PC & Web Design en onder door MiHaFlex PC & Web Design te bepalen voorwaarden. De afnemer is verplicht de goederen zoveel mogelijk in originele verpakking en ongebruikt te retourneren. Ingeval van herstel dan wel vervanging van ondeugdelijke goederen is de afnemer verplicht de te vervangen goederen te retourneren naar een door MiHaFlex PC & Web Design op te geven adres. De afnemer / consument heeft wettelijk 14 dagen recht om het gekochte artikel te retourneren volgens het herroepingsrecht.

Artikel 6. Betaling/Verzuim

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is dient betaling te geschieden door storting of door overmaking op een door MiHaFlex PC & Web Design aan te wijzen bank- of girorekening voor de aflevering van de goederen plaats vindt, dan wel door contante betaling voor de overdracht der goederen bij aflevering of afhaling.

6.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

6.3 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en het resterende bedrag zal onmiddellijk opeisbaar zijn in het geval dat:

a. de afnemer enige verplichtingen van de overeenkomst, in het bijzonder de betaling, niet of niet tijdig nakomt.

b. MiHaFlex PC & Web Design goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming te kort zal schieten en hij niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen.

c. De afnemer in staat van faillissement verkeert dan wel een verzoek tot surseance van betaling heeft ingediend.

Artikel 7. Levertijd

7.1 Het tijdstip waarop MiHaFlex PC & Web Design de overeengekomen werkzaamheden of leveranties moet hebben voltooid, is vastgesteld in de verwachting, dat na het moment van aanvaarding van de opdracht geen verandering plaats zal hebben in de omstandigheden, waaronder MiHaFlex PC & Web Design zal presteren.

7.2 Vindt dergelijke wijziging van omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, plaats en heeft deze vertraging tot gevolg, dan wordt het tijdstip van leveringdienovereenkomstig verlaat, onverminderd het hierna bepaalde ingeval van overmacht.

7.3 Overschrijding van de levertijd met redelijke termijn zal de afnemer nimmer het recht geven op enige vergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst, danwel een daarmee samenhangende overeenkomst.

7.4 De in de aanbiedingen, bevestigingen en overeenkomsten genoemde uitvoeringstermijn wordt naar beste kunnen opgegeven en zullen zoveel mogelijk in acht genomen, doch is niet bindend. Tussentijdse beëindiging laat onze rechten inzake vergoeding van honorarium/kosten onverlet.

Artikel 8. Levering

8.1 Vanaf het moment van sluiting van de overeenkomst is het gekochte voor risico van de afnemer. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de aflevering aan huis/bedrijf van de afnemer.

8.2 MiHaFlex PC & Web Design is gerechtigd om te leveren in gedeeltes (deelleveranties), welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden.

8.3 Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de afnemer niet zijn afgenomen, staan zij ter beschikking op geslagen, voor risico van afnemer.

Artikel 9. Transport/Risico

9.1 De wijze van transport wordt, tenzij uitdrukkelijk door de afnemer gewenst, door MiHaFlex PC & Web Design bepaald.

9.2 Eventuele wensen van afnemer aangaande de vorm van transport worden slechts uitgevoerd indien de afnemer verklaart bereid te zijn de extra kosten die dit met zich meebrengt voor zijn rekening te nemen.

Artikel 10. Software- en Hardware

10.1 De navolgende bepalingen zijn - in het bijzonder - van toepassing indien MiHaFlex PC & Web Design software levert.

10.2 Het eigendom van en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de software producten en de onderliggende broncodes blijven te allen tijde bij de rechthebbende, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeen is gekomen. De afnemer zal alle onderscheidingstekens met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbende verwijderen noch wijzigen.

Artikel 11. Overmacht

Bij intreding van omstandigheden, die de nakoming van de verplichtingen van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de betreffende transactie te verwachten, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de betreffende verplichting ook bij aanwezigheid van de onderhavige omstandigheden zouden hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan weerszijden opgeschort. Als een situatie ontstaat zoals in de vorige zin bedoeld, die langer duurt dan 60 dagen, hebben beide partijen het recht de overeenkomst door schriftelijke opzegging kostenloos te beëindigen.

Artikel 12. Garantie

12.1 MiHaFlex PC & Web Design verstrekt m.b.t. de door haar geleverde goederen een garantie op materiaal en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat MiHaFlex PC & Web Design naar best vermogen deze fouten zal herstellen, danwel de goederen zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van MiHaFlex PC & Web Design. De garantie beslaat alleen hardware onderdelen. Alle door MiHaFlex PC & Web Design geleverde software is uitgesloten van garantie, tenzij de software licentie anders omschrijft.
Producten of onderdelen daarvan, die ingevolge van deze garantie worden vervangen, worden eigendom van MiHaFlex PC & Web Design. Gebreken dienen schriftelijk te worden vermeld alvorens MiHaFlex PC & Web Design de garantieprocedure in gang zet. Herstel van verloren gegane informatie behoort niet tot de garantie.

12.2 De garantie is niet van toepassing indien fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig ofwel ondeskundig handelen, gebruik van andere dan normale doeleinden, van buitenkomende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien schade is ontstaan doordat andere niet door MiHaFlex PC & Web Design geleverde goederen worden toegevoegd aan hetgeen door MiHaFlex PC & Web Design is uitgeleverd.

12.3 Tenzij anders overeen is gekomen hanteert MiHaFlex PC & Web Design een garantietermijn van 1 jaar vanaf het tijdstip van levering.

12.4 Nakomen van haar garantieverplichtingen door MiHaFlex PC & Web Design, geldt als enige en algehele schadevergoeding. De afnemer heeft nimmer het recht op een financiële compensatie tenzij dit anders schriftelijk overeen is gekomen. Tot verdere verplichtingen dan haar garantieverplichtingen is MiHaFlex PC & Web Design niet gehouden, noch is de afnemer gerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de overeenkomst.

12.5 Alvorens herstelwerkzaamheden van buiten het kader van de van toepassing zijnde garantie door MiHaFlex PC & Web Design worden verricht, zal MiHaFlex PC & Web Design de afnemer hiervan op de hoogte stellen en een indicatie geven van de kosten voor deze herstelwerkzaamheden.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw is MiHaFlex PC & Web Design niet gehouden tot enige schadevergoeding van welke aard ook, direct of indirect, waaronder inbegrepen bedrijfsschade danwel aan personen, zowel bij de afnemer als bij derden.

13.2 Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit overstijgen.

13.3 In ieder geval is MiHaFlex PC & Web Design niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door ongschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de afnemer het heeft aangeschaft.

Artkel 14. Ontbinding en beëindiging

14.1 MiHaFlex PC & Web Design kan in de in art. 6.3 genoemde gevallen ontbinding of beëindiging van de overeenkomst inroepen.

14.2 Ingeval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt ontbonden, blijven de bepalingen m.b.t. geheimhouding , ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.

Artikel 15. Geheimhouding

Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van over en weer verstrekte (bedrijfs)informatie.

Artikel 16. Geschillen

Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de Arrondissements rechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de rechtbank, danwel het arrondissement waaronder MiHaFlex PC & Web Design valt, worden voorgelegd.

Artikel 17. Toepasselijk recht

Voor alle aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend het Nederlands recht. Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Artikel 18. Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen MiHaFlex PC & Web Design en de afnemer. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvaan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.

Supplement MiHaFlex PC & Web Design

Bestellen:
Onze webshop werkt onder Internet Explorer, Netscape en Mozilla en andere browsers (Gecko gebaseerd).
Uw bestelling wordt in onze database opgeslagen en uiterst vertouwelijk behandeld. Uw gegevens worden dus zeker niet gebruik voor ongewenste reclame of andere doeleinden.
Uw bestelling wordt via email door ons bevestigd. U dient de in de email genoemde link te volgen voor het activeren van de bestelling. In deze bevestiging staat het definitief te betalen bedrag
.
Wacht met betalen via de bank a.u.b. tot u deze bevestiging heeft ontvangen.
Als u binnen 2 werkdagen geen bevestiging van de bestelling heeft ontvangen neem dan contact met ons op.
Garantie:
Voor alle artikelen (uitzondering zijn software-digitale kaarten-snelheidcamera's) en systemen geldt meestal een garantietermijn van 1 jaar. Vele artikelen hebben een langere garantie, afhankelijk van merk en product. Wij houden ons aan de garantiebepalingen die de fabrikant geeft bij het product, een Navman navigator heeft normaliter 2 jaar garantie.
Deze garantie is op basis van send-in. Dit houdt in dat de klant het defecte artikel opstuurt naar MiHaFlex PC & Web Design en de portokosten hiervan draagt. Wij betalen de verzendkosten van het retourproduct en verzendkosten naar de fabrikant/distributeur. De garantie op software/kaarten/snelheidscamera's : artikelen worden niet teruggenomen ondat bij de levering een product key (licentie) geleverd wordt. Zodra deze geleverd is heeft u geen recht op geldteruggave, mits uiteraard redelijk met ons overeengekomen is. Dit is ook de garantiebepaling van Mio-Navman.
Indien het geretourneerde artikel niet defect blijkt te zijn brengen wij ook de portokosten voor de retourzending in rekening, mits anders vooraf overeengekomen.

Betaling:
MiHaFlex PC & Web Design biedt verschillende betalingsmogelijkheden. Wij maken gebruik van o.a. de Omnikassa en ook PayPal zodat we direct zien wanneer u heeft betaald. De betaalmogelijkheden zijn: iDeal, Mastercard, Paypal en Bancontact Mister Cash,

U kunt per bankoverschrijving vooraf betalen, of afhalen volgens afspraak met contante betaling. Er is geen mogelijkheid om te pinnen. Voor afhalen graag een mail of belletje naar ons voor een afspraak.
Betalingen onder vermelding van het betalingskenmerk dat u via email toegezonden wordt.
Verzending/levering geschiedt pas als het geld op de rekening van MiHaFlex PC & Web Design bijgeschreven staat of nadat de bank goedkeuring heeft gegeven aan uw betaling (via Omnikassa en PayPal).

Factuur:
Op de factuur worden de volgende zaken vermeld: de gegevens van MiHaFlex PC & Web Design (KvK nr, BTW mr, naam en adres van de klant (evt. BTW nummer klant), alle geleverde artikelen en de betaalde BTW.

MiHaFlex PC & Web Design is gevestigd te Venlo.
Bestellingen kunnen daar afgehaald worden. Omdat MiHaFlex PC & Web Design geen fysieke winkel is en niet alle artikelen op voorraad zijn is dit alleen mogelijk na vooraf bestellen.

Sommige items zijn geschikt voor normale brievenbuspost en daardoor kan het zijn dat het tarief lager is. U krijgt dan bericht.
De portokosten worden via de factuur in rekening gebracht.
Levertijd:
Afhankelijk van voorraad en beschikbaarheid kunnen wij leveren, een levertijd kunnen wij niet garanderen. Bij vele producten kunt u zien of het product voorradig is of niet.
Het kan echter voorkomen dat een produkt tijdelijk moeilijk leverbaar is. Als dit het geval is ontvangt u hierover bericht. Eventueel betaalde rekeningen kunnen wij u dan ook zonder probleem storneren naar u.
Annulering:
Bestellingen kunnen altijd 24 uur zonder opgaaf van redenen geannuleerd worden.

In bepaalde gevallen zullen wij ook gerechtigd zijn om uw bestelling te annuleren. Een geldige reden kan bijvoorbeeld zijn dat een artikel op moment van bestelling niet leverbaar is of een foutieve prijs is vermeld in de webwinkel. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Typefouten en wijzigingen voorbehouden.

Read more